Betingelser og vilkår

Innhold:


Introduksjon

 1. Avtale
 2. Fester
 3. Priser
 4. Inngåelse av kontrakten
 5. Ordrebekreftelse
 6. innbetaling
 7. Leveranse
 8. Risikoen for varen
 9. Angrerett
 10. Undersøkelsesplikt
 11. Krav ved manglende og frist for innlevering av begjæring om forsinkelse
 12. Kjøpers rettigheter ved forsinkelse
 13. Kjøpers rettigheter ved mangel på
 14. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold
 15. Garanti
 16. Personlig informasjon
 17. Tvisteløsning
 18. KILDE

Introduksjon: Dette kjøpet er regulert av standard salgsvilkår for forbrukerkjøp av varer over Internett. Ved forbrukerkjøp betyr dette salg av varer til forbrukere som ikke primært opptrer som en del av næringsvirksomhet, og når selger opptrer i næringsvirksomhet med salg av produksjoner over Internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av (Forbrukerombudet).

Forbrukerkjøp over Internett reguleres primært av avtaleloven, forbrukervareloven, markedsføringsloven, angreloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Betingelsene i kontrakten skal ikke tolkes som begrensning av lovfestede rettigheter, men de viktigste rettighetene og forpliktelsene til partene i handelen. Selger kan velge å tilby kjøperen bedre betingelser enn det som er angitt i disse salgsbetingelsene.

I tilfelle kontrakten ikke direkte gir løsningen på et problem, må kontrakten fullføres med relevante lovbestemmelser.

1. Avtale

Avtalen mellom kjøper og selger består av den informasjonen selger gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (inkludert bl.a. opplysninger om art, mengde, kvalitet, øvrige egenskaper, pris og leveringsbetingelser), korrespondanse mellom partene (som e-post) og disse salgsbetingelsene.

Ved konflikt mellom opplysningene selger har oppgitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og salgsbetingelsene, direkte korrespondanse mellom partene og informasjonen Bestillingsløsning foran av salgsbetingelsene, med mindre det er i strid med bindende lovgivning.

2. Parter

Selger/selskapsnavn: VAGPWR AS

Kontaktadresse: Hjortlandsvegen 1, 5135 Flaktveit

E-post: Info@vagpwr.com

Telefonnummer: +47 40 0488 74

MVA-nummer: 923231048

Kjøper er den som gjør bestillingen

3. Priser

Prisene oppført i nettbutikken inkluderer mva. Det skal betales opplysninger om totalkostnaden til kjøperen, inkludert alle avgifter (merverdiavgift, toll etc.) og leveringskostnader (frakt/porto, fakturagebyr, emballasje) og spesifikasjon av de enkelte varene i totalprisen, gis i Bestillingsløsning før bestilling.

- Toll og avgifter kan forekomme på Print on demand-produkter .

(Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.) (1)

4. Kontraktsinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøpers bestilling er mottatt av selger. En part er imidlertid ikke bundet av avtalen dersom skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selger i bestillingsløsningen i nettbutikken i kjøpers bestilling, og motparten innså eller burde ha innsett at det var en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når selger har mottatt kjøpers bestilling, skal selger uten ugrunnet opphold bekrefte bestillingen ved å sende en ordrebekreftelse til kjøper. Det anbefales at kjøper sjekker at ordrebekreftelsen samsvarer med ordren med hensyn til mengde, varetype, pris etc. dersom det ikke er korrespondanse selgeren så raskt som mulig.

6. Betaling

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den er sendt fra selger til kjøper. Dersom kjøper benytter kredittkort (2) eller debetkort (3) ved betaling, kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. (4) Ved betaling med kredittkort gjelder lov om kredittkjøp mv. (5) tilbyr selgeren etter fakturering, fakturaen til kjøpene skal utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsdatoen bør settes til minimum 14 dager fra kjøper har mottatt forsendelsen. Dersom selger har behov for et særlig behov for å kreve betaling fra kjøper, for eksempel ved kjøp, kan selger kreve dette. Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgers levering av varen eller ved forsendelse av varen ved levering. (6)

7. Levering

Levering av varene fra selger til kjøper skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Dersom det ikke er oppgitt leveringstid i bookingløsningen, skal selger levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager fra kundens bestilling. Dersom selgeren sørger for at varene er til kjøperen, er han/hun forpliktet til å få varene transportert til bestemmelsesstedet på hensiktsmessig måte og på normale betingelser for slik transport. Destinasjonen er hos kjøperen med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når varen overtas av kjøper i henhold til avtalen. Er leveringsmannen kommet og kjøper unnlater å overta en gjenstand som stilles til hans og hennes disposisjon etter avtalen, har kjøperen likevel risiko for tap eller skade forårsaket av varens egenart.

9. Angrerett

Kjøperen kan heve kjøpet av varen etter bestemmelsene i loven (7). Angreretten innebærer at kjøper kan returnere varen til selger uten grunn, selv om det ikke er mangel på den og selv om den ikke blir levert. Kjøper skal gi selger beskjed om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt foreskrevet informasjon om angrerett og angrerett fra. Dersom kjøper mottar angreretten og angreskjemaet er mottatt. Dersom kjøper mottar angreretten fra og nødvendige opplysninger på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angreskjemaet og opplysningene. Dersom kjøperen ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon eller angreskjema, vil fristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøper ikke har fått noen informasjon om angreretten i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør være skriftlig (angreskjema, e-post, faks eller brev), og den skal inneholde informasjon om hvordan kjøper vil returnere varen til selger. Ved bruk av angreretten skal varen returneres til selger innen rimelig tid. Selger plikter å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøper innen 14 dager fra den dagen selger mottar varen eller henting eller vare er stilt til selgers disposisjon. Selger kan ikke fastsette gebyrer for kjøpers bruk av angreretten, men selger kan kreve at kjøper betaler kostnaden for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen skal fortsatt returneres til selgeren i samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den.

Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis mulig. Kjøper kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, gjenstander som etter sin natur ikke kan gjenlegges, eller på lyd- og videoopptak (inkludert CD-er, DVD-er) eller dataapplikasjoner hvor forseglingen er brutt. Sistnevnte unntak gjelder kun dersom selger tydelig har angitt vilkårene for tilbakekall av angreretten på seglet.

10. Undersøkelsesplikt

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun med jevne mellomrom sjekker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt transportskadet eller om den på annen måte mangler. Dersom varen ikke stemmer overens med bestillingen eller mangler, skal kjøper varsle selger om kravet jfr. Klausul 11 ​​i kontrakten.

11. Krav ved manglende og frist for innlevering av begjæring om forsinkelse

Dersom det er mangel på varen, må kjøper innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget det gi selger beskjed om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt forbrukeren oppdaget mangelen. Krav skal fortsatt skje minst to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger, er reklamasjonstiden fem år. Ved forsinkelse skal selger betales innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen betales med kredittkort, kan kjøper også velge å annonsere og sende krav direkte til kredittkortselskapet. (8)

Meldingen til selgeren eller kredittgiveren bør være skriftlig (e-post eller brev)

12. Kjøpers rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent etter avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller noe forhold på kjøpers side, skal kjøperen etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5. mai Kjøpesummen tilbake, krav oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selger. Oppfyllelse: Dersom selger unnlater å levere varen på leveringstidspunktet, kan kjøper beholde kjøpet og sette en rimelig frist for oppfyllelse fra selger. Kjøperen kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det er en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelsen vil medføre en så stor ulempe av barneseng for selgeren at den er i vesentlig uoverensstemmelse med kjøperens interesse i at selgeren møter. Dersom vanskeligheten forsvinner innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Forhøyelse: Kjøper kan heve kontrakten med selger dersom forsinkelsen er vesentlig eller dersom selger unnlater å levere varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøper har fastsatt. Kjøper kan imidlertid ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selger har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen. Erstatning: Kjøper kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgers side jfr. Forbrukerkjøpsloven § 24. Kjøper må melde krav til selger ved reklamasjon. § 11 i denne kontrakten.

13. Kjøpers rettigheter ved mangel på

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forholdene på kjøpers side, kan kjøper etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6. mai etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting. og Omlevering, belastning Krev avtalen hevet og kompensasjon fra selger. Utbedring eller omlevering: Hvis varen mangler, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller leverer den tilsvarende varen. Selger kan motsette seg kjøpers krav dersom gjennomføring av kravet er umulig eller selger urimelige omkostninger. Selger skal foreta retting eller omlevering innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal skje uten kostnad for kjøper, uten risiko for at kjøper ikke dekkes av sine utgifter og uten vesentlig ulempe for kjøper. Selger kan ikke gjøre mer enn to forsøk på utbedring eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør ytterligere innsats rimelig.

Selv om kjøper ikke krever retting eller omlevering, kan selger tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selger gir slik retting eller omlevering, kan kjøper ikke kreve prisavslag eller heving. Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøper kreve forholdsmessig prisavslag. Forhøyelse: I stedet for prisavslag kan kjøper heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig. Erstatning: Kjøper kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jfr. forbrukerkjøpsloven § 33. Kjøper skal melde krav til selger ved reklamasjon CF punkt 11. Reklamasjonsreglene gjelder i tillegg til, og uavhengig av, angrereglene og eventuelle garantier fastsatt av selger.

14. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de resterende pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selger eller eventuelle forhold på selgers side, kan selger etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter forholdene. beholde varene Oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøper. Selger kan også under omstendighetene pådra seg forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr for ikke-forskuddsbetalte uavhentede gjenstander. Oppfyllelse: dersom kjøper ikke betaler, kan selger beholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesum (oppfyllelse). Dersom varen ikke blir levert, mister selger sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller andre vesentlige mislighold fra kjøper kan selger heve avtalen. Selger kan fortsatt ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selger kan også heve kjøpet dersom kjøper ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse foretatt av selger. Selger kan imidlertid ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøper har sagt at han eller hun ikke vil betale. Erstatning: Selger kan kreve erstatning fra kjøper for det økonomiske tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøpers side jfr. Av forbrukerkjøpsloven § 46. Forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen etter avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter lov om morarenter. (9) ved manglende betaling kan kravet, etter forhåndsvarsel, sendes til inkasso, og kjøperen kan holdes ansvarlig for gebyr i henhold til loven vedrørende inkassovirksomhet og andre krav om forfalte pengekrav. (10) Gratis for uavhentede ikke-forhåndsbetalte varer: Dersom kjøper unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr på KR frakt. Gebyret skal maksimalt dekke selgers faktiske utlegg for å levere varen til kjøper. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. (11)

15. Garanti

Garantien gitt av selgeren eller produsenten gir byer-rettigheter i tillegg til rettighetene kjøperen allerede har i henhold til obligatorisk lovgivning. En garanti innebærer således ingen begrensninger i kjøpers rett til å kreve og forsinkelse eller mangler etter pkt. 12 og 13.

16. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker i noe annet, kan selgeren samle inn og lagre kun de personopplysningene som er nødvendige for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene under det innhentede med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøpers personopplysninger skal kun utleveres til andre dersom det er nødvendig for selger å inngå avtale med kjøper, eller i lovbestemt tilfelle. Selger kan kun få kjøpers personnummer dersom det ikke er behov for sikker identifikasjon og slik innhenting er nødvendig.

Dersom selger ønsker å bruke kjøpers personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende kjøper annonse eller informasjon utover det som er nødvendig for å gjøre avtalen, må selger innhente kjøpers samtykke ved avtaleinngåelsen. Selger skal gi kjøper informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøpers samtykke skal være frivillig og gis ved en aktiv handling, for eksempel ved kontroll. Kjøper skal enkelt kunne kontakte selger, for eksempel på telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgers bruk av personopplysninger eller dersom han eller hun ønsker at selger sletter eller endrer personopplysningene.

17. Tvisteløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i en minnelighet. Kjøper kan kontakte Forbrukerrådet for å få bistand i enhver tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for forbrukertvistutvalget. 13 Forbrukertvistutvalgets avgjørelser er tvangskraftige fire uker etter forkynnelsen. Før avgjørelsen er tvangskraftig kan partene ved å sende inn stevning til forbrukertvistutvalget bringe avgjørelsen inn for tingretten.

18. KILDE

1. Se lov 19. juni 1969 nr. 66 om omsetningsavgift § 16.

2.Et kredittkort er et betalingskort der oppgjør av kjøpet gjøres ved at Kredittgiver (kredittkortselskap) sender kortholder faktura med krav om betaling.

3. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet betyr at brukerens konto belastes og beløpet overføres til mottakerkontoen.

4. Jf. mønster Avtale utarbeidet av Sparebankforeningens Fellesavtaleutvalg og Finansnæringens bedriftsorganisasjon – vilkår for kredittkort og regningskort – forbrukerforhold pkt. 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for kreditt kort Punkt 11.

5. Lov 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp mv.

6. Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måtene, da de ikke kan gjøre gjeld. Den 22. april 1927 om vergemålet for den underrettslige (VGML) seksjon2.

7. Lov av 21. desember 2000, 105, om opplysningsplikt og angrerett MV For fjernsalg og salg utenom faste salgssteder (angrerett).

8.Lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

9.Lov s. 13. mai 1988, 26 om inkassovirksomhet og annen innkreving av forfalt pengekrav.

10. Det kan ikke kreves gebyr for personer under 18 år da disse ikke kan relateres til gjelden. VGML § 2.

11. Se lov av 14. april 2000, 31 om behandling av personopplysninger